Pripravený na prácu

Pripravený na prácu je projekt Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý napomáha pri rekvalifikácii evidovaných nezamestnaných so zameraním na produkciu a technické vzdelávanie.

Pripravený na prácu

Projekt Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý napomáha pri rekvalifikácii evidovaných nezamestnaných so zameraním na produkciu a technické vzdelávanie.

Úspešnosť projektu PNP

Do marca 2020 sa do kurzov úspešne zapojilo v rámci všetkých regiónov Slovenska vyše 13 843 uchádzačov o zamestnanie, ktorých pripravovalo v 59 tréningových strediskách pre inkluzívne vzdelávanie a v 21 strediskách pre akreditované vzdelávanie 186 lektorov v pracovnom pomere.

rekvalifikovaných uchádzačov

LEKTOROV v pracovnom pomere

miest realizácie pre inkluzívne vzdelávanie

miest realizácie pre akreditované vzdelávanie

Podľa poslednej štatistiky ÚPSVaR k marcu 2020 dosiahol projekt 59,23 % uplatniteľnosť absolventov na trhu práce, sledovanej do 6 mesiacov po ukončení kurzu a 44,42 % si udržalo novo vytvorené pracovné miesta.

%

ZAMESTNANÍ DO 6 MESIACOV OD SKONČENIA PROJEKTU VRÁTANE AKTÍVNYCH ÚČASTNÍKOV II. FÁZY VZDELÁVANIA

%

UDRŽANÝCH NOVO VYTVORENÝCH PRACOVNÝCH MIEST

%

Z UPLATNENÝCH ABSOLVENTOV ZÍSKALO ZAMESTNANIE PRIAMO V AUTOMOBILOVOM ALEBO STROJÁRSKOM PRIEMYSLE

“Je potrebné vyvinúť úsilie s cieľom motivovať ženy aj mužov k tomu, aby zvážili rekvalifikáciu a zvyšovanie úrovne ich zručností v netypických odvetviach.”

(Rada Európskej únie, 8. jún 2020)

Úspešní absolventi akreditovaného vzdelávania

%

muži

%

ženy

%

muži

%

ženy

Aj ľudia s minimálnym vzdelaním dostanú vďaka kurzom šancu vstúpiť na trh práce.

Rozdelenie úspešných absolventov podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania

Inkluzívne vzdelávanie

Akreditované vzdelávanie

⬤ stredoškolské

⬤ základné

⬤ vysokoškolské

⬤ neukončené základné

Návratnosť projektu Pripravený na prácu

Vďaka rýchlej návratnosti vynaložených zdrojov sú rekvalifikácie jedným z hlavných nástrojov aktívnych opatrení na trhu práce a sú aj medzi prioritnými nástrojmi Európskej komisie. Cena základného kurzu (1.144,50 € ) má návratnosť na odvodoch a dani z príjmu zamestnaného absolventa 3 mesiace pri minimálnej mzde, 1,65 mesiaca pri priemernej mzde v národnom hospodárstve a 1,5 mesiaca pri priemernej mzde v priemysle.

3 mesiace

pri minimálnej mzde

Fázy projektu

Inkluzívne vzdelávanie

Kurz inkluzívne vzdelávanie je vhodný pre všetky kategórie uchádzačov o zamestnanie, vrátane znevýhodnených uchádzačov, uchádzačov bez kvalifikácie a aj pre ľudí s minimálnym vzdelaním.

Obsah kurzu bol prispôsobený požiadavkám zamestnávateľov, tak aby každý účastník mal možnosť získať kľúčové mäkké zručnosti potrebné pre efektívnu prácu v tíme a bol pripravený uspieť na pracovnom pohovore.

V rámci praktickej časti si účastníci osvoja základné manuálne zručnosti využívané pri pracovných úkonoch na operátorských pozíciách vo výrobe, spoznajú základnú odbornú terminológiu pre oblasť automobilového, strojárskeho a elektrotechnického priemyslu, a naučia sa bezpečne pracovať so základnými pracovnými nástrojmi, vrátane koordinácie úkonov s kolegami.

Tým, že kurz umožňuje získanie týchto kľúčových kompetencií uchádzačom bez ohľadu na vek, pohlavie, či dosiahnuté vzdelanie, dochádza k skutočnej inklúzii na trhu práce, a každý účastník získa šancu vstúpiť na pracovný trh.

Osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu

Po skončení 1. fázy projektu Pripravený na prácu uchádzači absolvujú záverečnú skúšku, a ak ju absolvujú úspešne, dostanú doklad o ukončení vzdelávacieho programu: osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu. Úspešní absolventi prvej fázy projektu budú pripravení na pracovnú pozíciu operátor výroby.

Uchádzačov o zamestnanie, ktorí prejdú uvedeným projektom, bude môcť zamestnať ktorýkoľvek zamestnávateľ.

Uplatniteľnosť na trhu práce po skončení 1. fázy

Absolventi budú pripravení na pracovnú pozíciu operátor výroby.

1 218 €

priemerný hrubý plat pre pozíciu operátor strojov a zariadení vo výrobe

 

*zdroj údajov www.platy.sk (aktualizované 07/2020)

Výzva na rekvalifikáciu a zvyšovanie úrovne zručností dospelých

“Malo by sa vyvinúť väčšie úsilie cieľom zaangažovať sociálne znevýhodnených ľudí a umožniť im vstúpiť na trh práce, vrátiť sa naň alebo sa na trhu práce udržať, aby sa predišlo strate ich zručností a podporil sa ich kariérny rast.”

(Rada Európskej únie, 8. jún 2020)

Akreditované vzdelávanie

V druhej fáze za účelom špecializácie uchádzači získajú praktické vzdelanie a zručnosti pre konkrétne povolanie – napr. mechatronik, nástrojár, elektrotechnik automatizačnej techniky, operátor CNC strojov a ďalšie. Všetky kurzy prebiehajú pod vedením odborného lektora.

Ponuka nadväzujúcich 13 akreditovaných kurzov bola koncipovaná spoločne s partnermi, ktorými sú zamestnávatelia a podniky pôsobiace po celom Slovensku. Naši absolventi sa pripravujú podľa požiadaviek zamestnávateľov, prípadne priamo u nich vykonávajú časť praktickej výučby, čo zvyšuje ich uplatniteľnosť na trhu práce.

Akreditované vzdelávanie

V druhej fáze za účelom špecializácie uchádzači získajú praktické vzdelanie a zručnosti pre konkrétne povolanie – napr. mechatronik, nástrojár, elektrotechnik automatizačnej techniky, operátor CNC strojov a ďalšie. Všetky kurzy prebiehajú pod vedením odborného lektora.

Naše kurzy sme koncipovali spoločne s partnermi, ktorými sú zamestnávatelia a podniky pôsobiace po celom Slovensku. Naši absolventi sa pripravujú podľa požiadaviek zamestnávateľov, prípadne priamo u nich vykonávajú časť praktickej výučby, čo zvyšuje ich uplatniteľnosť na trhu práce.

Uplatniteľnosť na trhu práce po skončení 2. fázy

Priemerná hrubá mesačná mzda na pozíciach, o ktoré sa môžu absolventi kurzov uchádzať.

*zdroj údajov www.platy.sk (aktualizované 07/2020)

Často kladené otázky 

Akú má získané osvedčenie hodnotu?

Naše kurzy sú akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Osvedčenie o úspešnom absolvovaní kurzu je akceptované v celej Európskej únii na základe medzinárodného uznávania získaných kvalifikácií.

Akou formou sa budem učiť?

Naši skúsení lektori Vám v rámci teoretickej prípravy odovzdajú znalosti formou pútavého výkladu praktických ukážok, hrania rolí, simulácií z praktického pracovného života.

Tam, kde je to vhodné, je nosnou časťou kurzu praktická príprava pod vedením majstrov odborného výcviku a prípravy a zamestnávateľov.

Našou najlepšou vizitkou je dobre pripravený absolvent.

Vie ma spoločnosť Newport Group pripraviť do praxe?

Naše kurzy sme koncipovali spoločne s partnermi, ktorými sú zamestnávatelia a podniky pôsobiace po celom Slovensku.

Naši absolventi sa pripravujú podľa požiadaviek zamestnávateľov, prípadne priamo u nich vykonávajú časť praktickej výučby, čo zvyšuje ich uplatniteľnosť na trhu práce.

Dostanem vhodné učebnice?

Štandardne využívame vlastné učebnice, študijné materiály a učebné pomôcky pripravené v spolupráci s partnermi z praxe. Tieto učebné pomôcky vám po absolvovaní kurzu ostanú. V galérii nájdete aj fotografie učebných pomôcok, ktoré pri kurzoch využívame.

Aké sú iné benefity?

Po ukončení kurzu Vám zostanú učebnice, študijné materiály a učebné pomôcky, ktoré Vám pomôžu lepšie sa zorientovať v reálnych situáciách po ukončení kurzu.

Rovnako Vám zostanú aj všetky ochranné pomôcky, ktoré môžete ďalej využívať.

Počas kurzov máte preplácané cestovné a stravné, po úspešnom absolvovaní kurzu dostanete certifikát.

V prípade akreditovaných kurzov je možné získať motivačné štipendium v rozsahu od 380 € (pri kurze trvajúcom 20 dní) do 3.420 € (pri kurze trvajúcom 180 dní).

Ako sa prihlásim na kurz?

Pokiaľ máte záujem absolvovať rekvalifikáciu prostredníctvom projektu Pripravený na prácu, stačí ak sa budete informovať u sprostredkovateľa na Vašom Úrade práce, kde ste evidovaný ako uchádzač o zamestnanie.

Aká je dĺžka trvania kurzu a koľko kurz stojí?

Dĺžka kurzu je rôzna v záležitosti od typu kurzu. Pri inkluzívnom vzdelávaní je dĺžka kurzu 21 dní. Akreditované kurzy trvajú 7 dní (logistika a skladové hospodárstvo), 20 dní (automatizácia v strojárskej výrobe), 40 dní (obrábač kovov, strojný mechanik – zámočník), 42 dní (operátor CNC strojov), 59 dní mechatronik v automobilovom priemysle, a 180 dní mechatronik, priemyselný mechanik, nástrojár, mechanik prípravkov, elektrotechnik automatizačnej techniky, auto-elektrikár a auto-mechanik.

Nakoľko sú kurzy plne preplácané Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, tak sú vaše náklady nulové. Na náklady spojené s účasťou na kurze ako cestovné alebo stravné Vám v prípade splnenia podmienok tiež prispeje úrad práce.

Slovníček pojmov

Inklúzia

Pod pojmom inkluzívne vzdelávanie sa myslí podpora prístupu na pracovný trh, prostredníctvom cieleného vzdelávania zameraného na kombináciu teoretických vedomostí, praktických zručností a práce v simulovanom zamestnávateľskom prostredí.

Uchádzač o zamestnanie

Pod pojmom uchádzač o zamestnanie sa rozumie občan, ktorý môže pracovať, chce pracovať, hľadá si zamestnanie a je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie úradu, a ktorý nie je zamestnanec, nie je v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru alebo nevykonáva zárobkovú činnosť na základe právneho vzťahu podľa osobitného predpisu, neprevádzkuje alebo nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť, alebo nevykonáva zárobkovú činnosť v členskom štáte Európskej únie alebo v cudzine.

Trh práce

Je to (teoretický) trh, na ktorom sa obchoduje s výrobným faktorom práca.

Pôsobia na neho rovnaké zákonitosti ako na iných trhoch. Dopyt po práci určujú firmy, podniky a iní výrobcovia. Závisí od ostatných výrobných faktorov, najmä od veľkosti kapitálu a použitej technológie. Dopyt po práci je odvodeným dopytom, to znamená, že závisí od dopytu po výsledkoch tejto práce. Ponuka práce teda predstavuje počet práceschopného obyvateľstva, ktoré tvoria všetci ľudia, ktorí aktívne pracujú, ale aj nezamestnaní.

Celoživotné vzdelávanie

Ďalšie vzdelávanie tvorí súčasť celoživotného vzdelávania. Uskutočňuje sa prostredníctvom formálneho a neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa. Umožňuje každému doplniť, rozšíriť a prehĺbiť si získané vzdelanie, rekvalifikovať sa alebo uspokojiť svoje záujmy. Uskutočňuje sa v inštitúciách ďalšieho vzdelávania, v školách, školských a mimoškolských zariadeniach.

Rekvalifikácia

Rekvalifikácia je príprava uchádzačov o zamestnanie na uplatnenie sa na trhu práce s  cieľom nadobudnutia vedomostí, schopností a  zručností v rekvalifikačnom kurze, ktorý zrealizuje poskytovateľ rekvalifikácie. Pri rekvalifikácii ide najmä o vzdelávacie aktivity, zamerané na získanie odlišnej kvalifikácie ako už účastník má.

Lean manažment

Pomáha jednotlivcom, alebo tímom rýchlo porozumieť procesom tak, aby prípadné plytvania vo výrobe mohli byť rýchlo identifikované a odstránené. Tak sú znižované náklady, potrebný čas spracovania a zlepšuje sa kvalita. Základy sú potrebné pre pracovníkov na linke, aby sa zabránilo prestojom vo výrobnom procese.

Soft skill

Soft skills alebo „mäkké zručnosti“ sa spájajú s osobnostnými vlastnosťami a schopnosťami človeka. Sú to interpersonálne zručnosti. Zahŕňajú to, ako sa človek správa, aký je jeho postoj, ako dokáže komunikovať a spolupracovať s inými, zvládať konflikty a stres, manažovať si čas a energiu.

Hard skill

Hard skills alebo “tvrdé zručnosti” predstavujú odborné a technické znalosti a zručnosti. Je možné osvojiť si ich jednoduchšie, a to štúdiom a praxou.

“Ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja na rok 2030 sa zaväzujú poskytnúť inkluzívne
a spravodlivé kvalitné vzdelávanie na všetkých úrovniach a podporovať možnosti celoživotného vzdelávania pre všetkých, najmä pre tých, ktorí sa nachádzajú v zraniteľných situáciách.”

(Rada Európskej únie, 8. jún 2020)

Konzorcium dodávateľov

Projekt „Pripravený na prácu“ realizuje Konzorcium Deutsch-Slowakische Akademien (DSA), dcérska spoločnosť nemeckého vzdelávacieho koncernu EBG a spoločnosť Newport Group (NG), člen EVBB European Association of Institutes for Vocational Training. Subdodávateľom je Duálna Akadémia.

DSA akademien

Povedali o nás

“Naučil som sa veľa nových vecí, čo sa týka práce  a komunikácie v kolektíve, ako si napísať životopis, motivačný list a ako sa pripraviť na pracovný pohovor. Takisto sme sa naučili a spoznali prácu na polygóne.”

Peter, absolvent kurzu

“Kurz inkluzívneho vzdelávania ma namotivoval až natoľko, že som sa rozhodla spraviť si následne aj kurz logistiky. Vďaka tomuto kurzu som si našla prácu vo veľkom obchodnom reťazci.”

Veronika, absolventka kurzu

“Keďže som mala problém nájsť si prácu, tak som sa prihlásila na tento kurz, aby som sa naučila niečo nové. Kurz by som odporučila každému, kto sa uchádza o zamestnanie.”

Marcela, absolventka kurzu

KONTAKT

Napíšte nám

V prípade otázok sme Vám k dispozícii.